Cenovnik

Na osnovu člana 88. stav 2. tačka 8) Zakona o energetici (“Službeni glasnik RS”, broj 145/14) i člana 23. - 25. Ugovora o osnivanju Društva za distribuciju gasa u mešovitoj svojini "LOZNICA-GAS” d.o.o, Loznica (broj 1032/08 od 31. decembra 2008. godine),
Direktor “Loznica-gas” d.o.o, Loznica 21. avgusta 2017. godine, doneo je:

:

ODLUKU
o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

 

  1. 1. Ovom odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje malih kupaca i domaćinstava javnog snabdevača prirodnog gasa – „Loznica-gas” d.o.o, Loznica

  2. 2. Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje („Službeni glasnik RS“, broj 75/14, 105/16, 108/16 - ispravka i 29/17) i to:
  3.  

Kategorija
kupaca

Grupe kupaca

Tarifa: ENERGENT

Tarifa:
KAPACITET

Tarifa:
Naknada po MI

din/m3

din/m3/dan/godina.

din/MI/god.

Kategorija 1
p < 6 bar

„Mala potrošnja“
(„Mala potrošnja -domaćinstva“ i

„Mala potrošnja - ostali“)

37,83

-

1.996,34

„Vanvršna potrošnja K1“

34,87

138,09

1.996,3

„Ravnomerna potrošnja K1“

34,87

293,44

1.996,3

Neravnomerna potrošnja K1“

34,87

345,22

1.996,34

Kategorija 2
6 ≤ p ≤ 16 bar

       
       
       

 

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srbije“, a cene prirodnog gasa za javno snabdevanje primenjuju se počev od 01. oktobra 2017. godine.

Broj 290/2017
U Loznici, 21. avgust  2017. godine

 


"LOZNICA-GAS" doo
direktor

Miroljub Tešmanović

 


 

Broj: __350/20_________
Loznica, 21.12.2020. god.

Na osnovu člana člana 268. stav 2. i člana 261. tačka 7) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 145/2014 i 95/2018-drugi zakon), a u vezi sa odlukom o utvrđivanju Metodologije o kriterijumima i načinu određivanja troškova priključka na sistem za transport i distrubuciju prirodnog gasa („Sl. glasnik RS“, br. 72/12), v.d. direktor „Loznica-gas“ doo donosi

 

O D L U K U
o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa

I


Utvrđuje se visina troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa:

Ред.
број

 

Опис позиције

Износ
у динарима
(без ПДВ-а)

 

 

1.

Трошкови изградње типског прикључка на већ изграђену мрежу за категорије типског прикључка:

1.1

          Г-2,5

 

 

1.2

          Г-4

 

98.903,00

1.3

          Г-6

 

110.749,00

2.

Трошкови изградње типског прикључка ако се прикључак гради истовремено са изградњом мреже за категорије типског прикључка:

2.1

         Г-2,5

 

 

2.2

         Г-4

 

79.122,00

2.3

         Г-6

 

88.599,00

3.

Јединични варијабилни трошак опреме и радова за сваки додатни метар преко граничне удаљености

3.096,80

4.

Део трошкова система јединстве за све дистрибутивне мреже за категорије типског прикључка:

4.1.

 Дистрибутивна мрежа

 

4.1.1

         Г-2,5

 

 

4.1.2

         Г-4

 

4.691,00

4.1.3

         Г-6

 

7.818,00

II

         

   Ova odluka se objavljuje na internet stranici www.loznica-gas.rs i primenjuje od 1. januara 2021. godine.

Loznica Gas doo
vd direktor
Željko Radić