Download

 
aDOBE TEHNIČKA PRAVILA O RADU DUSTRIBUTIVNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA    
aDOBE


PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA

aDOBE

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA NESMETANU I BEZBEDNU DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA GASOVODIMA PRITISKA DO 16 BAR

aDOBE Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Loznica-gas d.o.o. aDOBE PRILOG PRAVILNIKU O USLOVIMA ZA NESMETANU I BEZBEDNU DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA GASOVODIMA PRITISKA DO 16 BAR
aDOBE

PLAN PREUZIMANJA MERNIH UREĐAJA I MERNO-REGULACIONIH STANICA NA DISTRIBUTIVNOM SISTEMU LOZNICA-GAS doo

   
 


 


REVIZIJA
aDOBE


IZVEŠTAJ NEZAVISNOG RAVIZORA

aDOBE
ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU
aDOBE


IZJAVA DA NIJE DONETA ODLUKA O RASPODELI DOBITI

aDOBE
ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG RAVIZORA
       
DOKUMENTA I IZVEŠTAJI
     
 


Izveštaj o radu za 2016. godinu (PDF 217 KB)

 


Finansijski izveštaji za 2016. godinu (PDF 2.79 MB)

 


Napomene uz finansijske izveštaje (PDF 386 KB)

 


Plan rada za 2017. godinu (PDF 197 KB)

 


Strategija razvoja 2016-2025. (PDF 215 KB)

 


Izveštaj o radu za 2015. godinu (PDF 230 KB)

 


Finansijski izveštaji za 2015. godinu (PDF 800 KB)

 


Napomene uz finansijske izveštaje (PDF 340 KB)

 


Plan rada za 2016. godinu (PDF 195 KB)

  aDOBE


Izveštaj o radu za 2013. godinu (PDF 180 KB)

  aDOBE


Finansijski izveštaji za 2013. godinu (PDF 190 KB)

  aDOBE


Napomene uz finansijske izveštaje (PDF 270 KB)

  aDOBE


Plan rada za 2014. godinu (PDF 200 KB)

  aDOBE


KONCEPT GASIFIKACIJE I PREDNOSTI GASA KAO GORIVA [26KB, PDF]

  aDOBE
Upustvo za uvođenje i korišćenje prirodnog gasa u domaćinstvu [474KB, PDF]
   
 

U saradnji sa poslovnim bankama u mogućnosti smo da Vam ponudimo plaćanje priključka na Loznički gasovod putem kredita. Osnovna cena priključka je 1000 EUR. Na ovu cenu se odbija 50 EUR donacije. Na tako dobijenu cenu od 950 EUR odobravamo popust od 10% za gotovinsko plaćanje ili putem kredita. Plaćanje putem kredita je moguće putem kredita: Delta Banka a.d, Eksimbanka a.d, Komercijalna Banka a.d, LHB Banka a.d, Meridian Bank a.d, Nacionalna Štedionica Banka a.d.

Ponude gore navedenih banaka mozete preuzeti, i odabrati za Vas najpovoljniju:

  zIP
KREDITI [821KB, ZIP]
     
  Takodje Vam nudimo na uvid i tekst Ugovora o izgradnji distributivne gasovodne mreže široke potrošnje, kućnog gasnog priključka, kućnog merno-regulacionog seta za fizička lica u objektu individualnog stanovanja.
  aDOBE
Ugovor o izgradnji [199KB, PDF]
  aDOBE
UGOVOR O ISPORUCI PRIRODNOG GASA ZA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE
  aDOBE
Ugovor o korišćenju prirodnog gasa za fizička lica u objektima individualnog stanovanja [178KB, PDF]
  zIP
MapA grada i okoline sa ucrtanim planom gasifikacije, kao i postojećom mrežnom infrastrukturom [136KB, ZIP]