Osnovni identifikacioni podaci

 

Pun naziv Izdavaoca

Privredno društvo za distribuciju gasa Loznica-gas d.o.o. u mešovitoj svojini, Vojvode Mišića 4, Loznica

Skraćeni naziv Izdavaoca

Loznica-gas doo

Adresa

15300 Loznica, Vojvode Mišića 4, p. fah 47

Datum osnivanja

24.02.2004.

Broj rešenja upisa u sudski registar

Fi 3/04 1-16930-00; БД 9020

Matični broj

17547402

PIB – poreski identifikacioni broj

103243915

Tekući računi i banke kod kojih se vode

205-70761-41; 160-114803-17; 325-9500700009660-24, devizni 540100-17547402 kod Komercijalne banke

Sektor klasifikacije delatnosti

Distribucija prirodnog gasa

Šifra delatnosti

3522

Osnovna delatnost

Distribucija gasovitih goriva gasovodom

1. Licenca za distribuciju prirodnog gasa

2. Licenca za upravljanje distribu-tivnim sistemom za prirodni gas

3. Licenca za trgovinu na malo prirod- nim gasom za potrebe tarifnih kupaca

4. Licenca za javno snabdevanje

5. Licenca za snabdevanje

6. Licenca za trgovinu KPG

- 311.01-597/2006-L-I od 02.11.2009. sa rokom važenja 10 godina.

- 311.01-598/2006-L-I od 02.11.2009. sa rokom važenja 10 godina.

- 311.01-42/2007-L-I od 02.11.2009. sa rokom važenja 10 godina.

- 311.02-97/2012-L-1 od 28.12.2012. sa rokom važenja 10 godina

- 311.01-70/2014-L-1 od 10.12.2014. sa rokom važenja 10 god.

- 311.02-91/2014-L-1 od 13.02.2015. sa rokom važenja 10 god.

Ime i prezime direktora

Miroljub Tešmanović

Ime i prezime osobe za kontakt

Miroljub Tešmanović

Telefon

015/883-463, 064/888-37-03

Faks

015/883-464

e – mail

mtesmanovic@loznica-gas.rs