Odluka o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa za 2023. godinu

Poštovani potrošači, Odlukom v.d. direktora “Loznica-gas” doo, na koju saglasnost daje Agencija za energetiku Republike Srbije, promenjena je cena troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa. Sa primenom nove cene počeće se 01. maja 2023. godine.

Odluka o visini troškova uključenja – PREUZMI

Saglasnost Agencije za energetiku – PREUZMI

Obaveštenje

Poštovani potrošači,

Obaveštavamo Vas da će se isporučeni prirodni gas umesto u kubnim metrima (m3) obračunavati u kilovat časovima (kWh).

Loznica-gas doo, Loznica, dobila je saglasnost Agencije za energetiku Republike Srbije na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, koju je doneo v.d direktora Loznice-gas doo, a u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje. Pomenutom odlukom se tarife za kapacitet iskazuju u dinarima/kWh/dan/godinu, a tarife za energent u dinarima/kWh.

Promena u načinu iskazivanja cena prirodnog gasa za javno snabdevanje neće imati ekonomsko finansijske efekte na visinu tarifa i prosečnih cena prirodnog gasa za javno snabdevanje.

Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje obračunavaće se u kilovat časovima (kWh) od 1. oktobra 2022. godine.

Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje preuzmite OVDE

Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa preuzmite OVDE

POZIV ZA PRIKLЈUČENЈE NA GASOVODNU MREŽU POD PROMOTIVNIM USLOVIMA

Poziv svim zainteresovanim građanima za priključenje na distributivnu gasovodnu mrežu Loznica-gas doo, pod sledećim promotivnim uslovima:

Cena kućnog gasnog priključka: 780 evra, u dinarskoj protivvrednosti

Način plaćanja: Mogućnost plaćanja troška priključenja na 36 mesečnih rata, beskamatno, s tim što iznos koji odgovara PDV-u, a ulazi u cenu od 780 evra, kupac plaća avansno, u roku od 3 dana od dana izdavanja računa;

Preostali iznos kupac plaća u 36 jednakih mesečnih rata, pri čemu prva rata dospeva u roku od 8 dana od dana zaključenja Ugovora, a ostale rate u skladu sa planom otplate.

Loznica-gas doo će kupcu izdati plan otplate troškova priključenja sa iznosom i datumom dospeća svake pojedinačne mesečne rate troškova priključenja.

Plan otplate predstavlja sastavni deo ugovora.

Rok za završetak radova na izgradnji tipskog gasnog priključka je 90 dana od dana plaćanja prve mesečne rate troškova za priključenje.

NAPOMENA: Opcija plaćanja na 36 rata se odnosi  ISKLjUČIVO na fizička lica. U slučaju da se radi o pravnom licu, cena je ista, ali se ne može plaćati na 36 rata.

Naknada za unapređenje energetske efikasnosti

Poštovani kupci prirodnog gasa,

Ovim vas obaveštavamo da je, na osnovu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, broj 95 od 08.12.2018. godine), donet Pravilnik o obrascu prijave evidencije obveznika naknade za unapređenje energetske efikasnosti („Službeni glasnik RS“, broj 41 od 11.06.2019. godine) čijom primenom od 01. Jula 2019. godine počinje obračun naknade za unapređenje energetske efikasnosti.
Osnovica naknade za unapređenje energetske efikasnosti obračunava se na osnovu isporučene količine prirodnog gasa na mestu isporuke krajnjem kupcu u obračunskom periodu, izražene u metrima kubnim (m3) svedenim na standardne uslove i referentnu toplotnu vrednost (Sm3), u iznosu od 0,15 dinara po svedenom kubnom metru (Sm3) prirodnog gasa koji će se usklađivati u skladu sa zakonom, uz oporezivanje po posebnoj stopi PDV od 10% za prirodni gas u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost.
Utvrđivanje iznosa naknade za unapređenje energetske efikasnosti za isporučeni prirodni gas krajnjim kupcima vrši  „LOZNICA-GAS“ DOO prilikom ispostavljanja računa za isporučeni prirodni gas, dok prihodi ostvareni od naknade pripadaju budžetu Republike Srbije.