Odluka o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa za 2023. godinu

Poštovani potrošači, Odlukom v.d. direktora “Loznica-gas” doo, na koju saglasnost daje Agencija za energetiku Republike Srbije, promenjena je cena troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa. Sa primenom nove cene počeće se 01. maja 2023. godine.

Odluka o visini troškova uključenja – PREUZMI

Saglasnost Agencije za energetiku – PREUZMI

Obaveštenje

Poštovani potrošači,

Obaveštavamo Vas da će se isporučeni prirodni gas umesto u kubnim metrima (m3) obračunavati u kilovat časovima (kWh).

Loznica-gas doo, Loznica, dobila je saglasnost Agencije za energetiku Republike Srbije na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, koju je doneo v.d direktora Loznice-gas doo, a u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje. Pomenutom odlukom se tarife za kapacitet iskazuju u dinarima/kWh/dan/godinu, a tarife za energent u dinarima/kWh.

Promena u načinu iskazivanja cena prirodnog gasa za javno snabdevanje neće imati ekonomsko finansijske efekte na visinu tarifa i prosečnih cena prirodnog gasa za javno snabdevanje.

Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje obračunavaće se u kilovat časovima (kWh) od 1. oktobra 2022. godine.

Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje preuzmite OVDE

Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa preuzmite OVDE

POZIV ZA PRIKLJUČENJE NA GASOVODNU MREŽU POD PROMOTIVNIM USLOVIMA

Poziv svim zainteresovanim građanima za priključenje na distributivnu gasovodnu mrežu Loznica-gas doo, pod sledećim promotivnim uslovima:

Cena kućnog gasnog priključka: 780 evra, u dinarskoj protivvrednosti

Način plaćanja: Mogućnost plaćanja troška priključenja na 36 mesečnih rata, beskamatno, s tim što iznos koji odgovara PDV-u, a ulazi u cenu od 780 evra, kupac plaća avansno, u roku od 3 dana od dana izdavanja računa;

Preostali iznos kupac plaća u 36 jednakih mesečnih rata, pri čemu prva rata dospeva u roku od 8 dana od dana zaključenja Ugovora, a ostale rate u skladu sa planom otplate.

Loznica-gas doo će kupcu izdati plan otplate troškova priključenja sa iznosom i datumom dospeća svake pojedinačne mesečne rate troškova priključenja.

Plan otplate predstavlja sastavni deo ugovora.

Rok za završetak radova na izgradnji tipskog gasnog priključka je 90 dana od dana plaćanja prve mesečne rate troškova za priključenje.

NAPOMENA: Opcija plaćanja na 36 rata se odnosi  ISKLjUČIVO na fizička lica. U slučaju da se radi o pravnom licu, cena je ista, ali se ne može plaćati na 36 rata.

Naknada za unapređenje energetske efikasnosti

Poštovani kupci prirodnog gasa,

Ovim vas obaveštavamo da je, na osnovu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, broj 95 od 08.12.2018. godine), donet Pravilnik o obrascu prijave evidencije obveznika naknade za unapređenje energetske efikasnosti („Službeni glasnik RS“, broj 41 od 11.06.2019. godine) čijom primenom od 01. Jula 2019. godinepočinje obračunnaknade za unapređenje energetske efikasnosti.
Osnovica naknade za unapređenje energetske efikasnosti obračunava se na osnovu isporučene količine prirodnog gasa na mestu isporuke krajnjem kupcu u obračunskom periodu, izražene u metrima kubnim (m3) svedenim na standardne uslove i referentnu toplotnu vrednost (Sm3), u iznosu od 0,15 dinara po svedenom kubnom metru (Sm3) prirodnog gasa koji će se usklađivati u skladu sa zakonom, uz oporezivanje po posebnoj stopi PDV od 10% za prirodni gas u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost.
Utvrđivanje iznosa naknade za unapređenje energetske efikasnosti za isporučeni prirodni gas krajnjim kupcima vrši  „LOZNICA-GAS“ DOOprilikom ispostavljanja računa za isporučeniprirodni gas, dok prihodi ostvareni od naknade pripadaju budžetu Republike Srbije.

TROŠKOVI ENERGIJE ZA GREJANJE STAMBENOG PROSTORA grejna sezona 2018/2019.

Za grejanje prosečno izolovanog stambenog prostora od 60 m2 na 20oC u toku 16 sati dnevno u celom stanu, 180 dana u grejnoj sezoni, potrebna je energija od oko 9.000 kWh (150 kWh/m2 je prosečna procenjena potrošnja za grejanje u Srbiji). Najniže troškove energije za grejanje, za navedene uslove, u grejnoj sezoni 2018/2019. (prema cenama iz oktobra 2018.) imaće domaćinstva koja se greju na drvo u područjima Srbije u kojima se ono može nabaviti po nižim cenama (na primer 4.550 dinara po m3) i ukoliko imaju novije peći čija je efikasnost veća, npr. 65%. U tom slučaju im je za nabavku goriva potrebna 37,5 hiljada dinara za sezonu. Značajno veće troškove, oko 61 hiljadu dinara, imaće domaćinstva koja koriste skuplje ogrevno drvo (sa cenom 6.250 dinara po m3) i imaju peći niže efikasnosti Prema prosečnoj ceni prirodnog gasa u Srbiji, za grejanje tokom cele zimske sezone treba izdvojiti 42 hiljade dinara, pri čemu je dodatna prednost njegovog korišćenja i komfor koji pruža. Nešto viši su troškovi grejanja na ugalj (48 do 52 hiljade dinara). Građanima koji se greju na pelet godišnji troškovi iznose oko 61 hiljadu, ako se sagoreva u efikasnijim pećima konstruisanim za ovo gorivo. Domaćinstva koja koriste termoakumulacione peći imaće troškove od 48 hiljada dinara, ali samo ukoliko se isključivo koristi jeftinija noćna električna energija. Dopunjavanje peći korišćenjem skuplje električne energije samo tokom dva sata dnevno, uvećava troškove za 44%, tako da oni iznose oko 69 hiljada dinara, što je skuplje od većine alternativnih goriva. Najveće troškove energije za grejanje imaće domaćinstva koja koriste električnu energiju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje, propan butan gas i lož ulje. Za nabavku energenata ili energije, koja je potrebna za grejanje prosečnog stana tokom cele sezone, ona moraju izdvojiti 128 hiljada dinara za električnu energiju, 132 hiljade za propan butan gas, odnosno 146 hiljada za lož ulje. U odnosu na prethodnu godinu, niže su jedinične cene peleta za 8%, a više cene lož ulja za 41%. Ostale cene nisu bitno promenjene. Navedeni iznosi obuhvataju samo troškove nabavke energije, odnosno goriva, a ne obuhvataju investicione troškove (npr. nabavku peći i ugradnju instalacija centralnog grejanja) i troškove periodičnih pregleda i održavanja.