PRIJAVA NA VAŠ NALOG
  • Vaš ID se nalazi u gornjem levom uglu Vašeg računa i sastoji se od 7 cifara koje počinju nulama
  • inicijalno, lozinka je ista kao i Vaš ID. Preporučljivo je da nakon što se prijavite na Vaš nalog, tu lozinku promenite