Naknada za unapređenje energetske efikasnosti

Poštovani kupci prirodnog gasa,

Ovim vas obaveštavamo da je, na osnovu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, broj 95 od 08.12.2018. godine), donet Pravilnik o obrascu prijave evidencije obveznika naknade za unapređenje energetske efikasnosti („Službeni glasnik RS“, broj 41 od 11.06.2019. godine) čijom primenom od 01. Jula 2019. godinepočinje obračunnaknade za unapređenje energetske efikasnosti.
Osnovica naknade za unapređenje energetske efikasnosti obračunava se na osnovu isporučene količine prirodnog gasa na mestu isporuke krajnjem kupcu u obračunskom periodu, izražene u metrima kubnim (m3) svedenim na standardne uslove i referentnu toplotnu vrednost (Sm3), u iznosu od 0,15 dinara po svedenom kubnom metru (Sm3) prirodnog gasa koji će se usklađivati u skladu sa zakonom, uz oporezivanje po posebnoj stopi PDV od 10% za prirodni gas u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost.
Utvrđivanje iznosa naknade za unapređenje energetske efikasnosti za isporučeni prirodni gas krajnjim kupcima vrši  „LOZNICA-GAS“ DOOprilikom ispostavljanja računa za isporučeniprirodni gas, dok prihodi ostvareni od naknade pripadaju budžetu Republike Srbije.